Ludvika Jazzklubbs årsmöte 2011-03-31

1.              Mötets öppnande.

Sören Engström öppnade mötet.

2.              Val av sekreterare för mötet.

Hans Danielsson valdes till sekreterare för mötet.

3.              Val justeringsman för mötesprotokollet.

Eva Edholm och Kjell Börjesson valdes att justera protokollet.

4.              Val av ordförande för mötet.

Sören Engström valdes till ordförande för mötet.

5.              Fastställande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

6.              Fråga om mötets behöriga utlysande.

Årsmötet ansågs behörigen utlyst.

7.              Verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen för 2010 föredrogs av Sören Engström. Den godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 1.

8.              Årsbokslutet.

Bokslutet för verksamhetsåret 2010 föredrogs av Alo Kraner. Det godkändes och lades till handlingarna. I bilaga 2 finns en specifikation över diverse kostnader och intäkter.

9.              Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2010 föredrogs, godkändes och lades till hand­lingarna.

10.          Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

11.          Val av ordinarie styrelseledamöter för två år.

Avgående ledamöter är Martin Lindgren, Alo Kraner (kassör) och Lars Persson (pro­grambokare). De båda förstnämnda har avböjt omval.

Till ny kassör valdes Pontus Myrberg och till övriga ledamöter valdes Alo Kraner och Eva Edholm. Lars Persson omvaldes medan Sören Engström, Kjell Börjesson och Hans Danielsson är valda t.o.m. 2011. Styrelsen har i och med dagens beslut utökats från sex till sju ledamöter.

12.          Val av styrelsesuppleant för ett år.

Lars Ekberg omvaldes.

13.          Val av två revisorer för ett år.

Elisabet Stellin och Eva Borg omvaldes.

14.          Val av revisorssuppleant för ett år.

Lennart Nykvist omvaldes.

15.          Val av valberedning för ett år.

Hans Carlsson omvaldes. Styrelsen ska snarast föreslå ”medhjälpare” till honom.

16.          Fastställande av årsavgift.

Avgiften beslutades vara oförändrad 150 kr för 2011.

17.          Stadgeändring

Beslöts att som sista mening i stadgarnas punkt 2 införa meningen ”För ungdomar upp till 25 år skall bedrivas verksamhet under benämningen UNG JAZZ”. De kompletta stadgarna återfinns som bilaga 3.

18.          Övriga frågor.

Lars Persson redovisade ett förslag till samarbetsavtal med ABF. Årsmötet godkände förslaget.

19.          Mötets avslutande.

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Hans Danielsson

Justeras

Eva Edholm                                                          Kjell Börjesson


Bilagor:

1.       Verksamhetsberättelse för 2010
2.       Diverse ekonomiska uppgifter
3.       Reviderade stadgar

 


 

Ludvika Jazzklubbs årsmöte 2012-03-27

 

Mötets öppnande.

Sören Engström öppnade mötet.

     

Val av sekreterare för mötet.

Alo Kraner valdes till sekreterare för mötet.

 

Val justeringsman för mötesprotokollet.

Lars Ekberg och Kjell Börjesson valdes att justera protokollet.

 

Val av ordförande för mötet.

Sören Engström valdes till ordförande för mötet.

 

Fastställande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

 

Fråga om mötets behöriga utlysande.

Årsmötet ansågs behörigen utlyst i och med att den annonserats på hemsidan.

 

Verksamhetsberättelsen.

Sören Engström redogjorde för huvudpunkterna i verksamhetsberättelsen.

- Antalet medlemmar i jazzklubben.

- Styrelsens sammansättning.

- Arrangemangen under verksamhetsåret 2011 med 1350 deltagande personer.

- Hemsidan har utvecklats i en mycket positiv riktning.

- Jazzklubben har fått föreningsstöd med 10 000 kronor.

- Samarbetsavtalet med ABF har visat sig vara lyckat.

- Samarbetet med Ung Jazz har gått efter plan.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

 

Årsbokslutet.

Lars Persson redogjorde bokslutet för verksamhetsåret 2011, eftersom kassören ej hade möjlighet att närvara.

Överskottet blev 11 857 kronor, ett mycket bra resultat.

Årsbokslutet godkändes.

 

Revisorernas berättelse.

Revisorerna har granskat revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011, tillstyrker den samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

 

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

 

Val av ordförande för två år.

Avgående ordförande är Sören Engström.

Sören Engström omvaldes till ordförande för två år.

 

Val av ordinarie styrelseledamöter för två år.

Avgående ledamöter är Hans Danielsson och Kjell Börjesson (program kommittén).

Hans Danielsson och Kjell Börjesson omvaldes till ordinarie ledamöter för två år.

 

         Fyllnadsval efter avflyttad Eva Edholm.

          Inget fyllnadsval efter Eva Edholm. Nuvarande styrelse består av 
         6 ledamöter samt en suppleant.
 

Val av styrelsesuppleant för ett år.

Avgående styrelsesuppleant är Lars Ekberg.

Lars Ekberg omvaldes till styrelsesuppleant för ett år.

 

Val av två revisorer för ett år.

Avgående revisorer är Elisabet Stellin och Eva Borg.

Elisabet Stellin omvaldes till revisor för ett år. Ove Wall valdes till ny revisor för ett år.

 

Val av revisorssuppleant för ett år.

Avgående revisorsuppleant är Lennart Nykvist.

Lennart Nykvist omvaldes till revisorsuppleant för ett år.

 

Val av valberedning för ett år.

Avgående valberedning är Hans Carlsson.

Hans Carlsson omvaldes till valberedning för ett år.

 

Fastställande av årsavgift.

Årsavgiften beslutades vara oförändrad 150 kronor för år 2012.

 

Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

 

Mötets avslutande.

Ordförande Sören Engström tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet

 

Alo Kraner

 

Justeras

 

Kjell Börjesson                                  Lars Ekberg

 


 

Ludvika Jazzklubbs årsmöte 2013-03-06

 

 1. Mötets öppnande.

            Sören Engström öppnade mötet.

 

 1. Val av sekreterare för mötet.

       Alo Kraner valdes till sekreterare för mötet.

 

 1. Val justeringsman för mötesprotokollet.

       Lars Persson och Kjell Börjesson valdes att justera protokollet.

 

 1. Val av ordförande för mötet.

             Sören Engström valdes till ordförande för mötet.

 

 1. Fastställande av dagordning.

      Den föreslagna dagordningen godkändes.

 

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande.

      Årsmötet ansågs behörigen utlyst i och med att den annonserats på hemsidan.

 

 1. Verksamhetsberättelsen.

Alla har läst igenom verksamhetsberättelsen. Dessutom redogjorde Sören Engström huvudpunkterna i verksamhetsberättelsen.

            Verksamhetsberättelsen godkändes.

 

 1. Årsbokslutet.

            Årets verksamhet gav ett litet underskott.

            Ekonomin är fortsatt god.

            Årsbokslutet godkändes.

 

 1. Revisorernas berättelse.

            Revisorerna har granskat revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2012, tillstyrker den  samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

 

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

            Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

 

 1. Val av kassör för två år
  1. Avgående Pontus Myrberg

Pontus Myrberg valdes till kassör för två år.

 

 1. Val av ordinarie styrelseledamöter för två år.
  1. Avgående Lars Persson (programkommitté), Alo Kraner 

Lars Persson (programkommitté), Alo Kranervaldes till ordinarie styrelseledamöter för två år.

 

 1. Val av styrelsesuppleant för ett år.
  1. Avgående Lars Ekberg

Lars Ekberg valdes till styrelsesuppleant för ett år.

 1. Val av två revisorer för ett år.
  1. Avgående Elisabet Stellin och Ove Wall

Elisabet Stellin och Ove Wall valdes till revisorer för ett år.

 

 1. Val av revisorssuppleant för ett år.
  1. Avgående Lennart Nykvist

Lennart Nykvist valdes till revisorssuppleant för ett år.

 

 1. Val av valberedning för ett år.
  1. Avgående Hans Carlsson

Hans Carlsson valdes till valberedning för ett år.

 

 1. Fastställande av årsavgift.

             Årsavgiften beslutades vara oförändrad 150 kronor för år 2013.

.

 1. Övriga frågor.

-           Nya ägarna på Gallerian är helt OK.

-           Lars Persson har bra kontakt med pressen. Han får in allt han skriver till tidningarna. Ur reklamsynpunkt är det viktigt att pressen skriver om jazzklubbens evenemang.

-           ”Scen17” återkommer med evenemang 18 april.

-           Skivor ur Bertil Danielssons efterlämnade samling lottas ut vid konserterna.

-           Det skulle behövas en ytterligare ljudansvarig utöver Lars Persson vid konserterna.

-           Jazzklubben ska köpa in en bra sångmikrofon för ca 1.000 kronor.

-           Jazz i Dalarna har för närvarande ca 17.000 kronor innestående per klubb. Eftersom det inte finns några sökande till dessa pengar, borde de gå till klubbarnas ordinarie jazzbefrämjande åtgärder. Kärnpunkten i den uppkomna frågeställningen är att vad ska man göra med dessa pengar? Ludvika Jazzklubb diskuterade fördelningen av pengarna på årsmötet. Vi efterlyser klara regler i detta ärende.

 

 1. Mötets avslutande.

      Ordförande Sören Engström tackade de närvarande för visat intresse och avslutade  mötet.

 

 

Vid protokollet

 

Alo Kraner

 

 

Justeras

 

Kjell Börjesson                                        Lars Persson

 


 

Ludvika Jazzklubbs årsmöte 2014-03-05

 1. Mötets öppnande.

Vice ordförande Lars Persson öppnade mötet.

 1. Val av sekreterare för mötet.

Alo Kraner valdes till sekreterare för mötet.

 1. Val justeringsman för mötesprotokollet.

Lars Persson och Pontus Myrberg valdes att justera protokollet.

 1. Val av ordförande för mötet.

Lars Persson valdes till ordförande för mötet.

 1. Fastställande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande.

Årsmötet ansågs behörigen utlyst i och med att den annonserats på hemsidan.

 1. Verksamhetsberättelsen.

Lars Persson gick igenom huvudpunkterna i verksamhetsberättelsen.

Bara 65 betalande medlemmar. Eventuellt ska det till en satsning för att öka antalet.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

 1. Årsbokslutet.

Pontus Myrberg gick igenom balansräkningen.

Ekonomin är fortsatt god. För närvarande kassa på ca 80.000:-.

Årsbokslutet godkändes.

 1. Revisorernas berättelse.

Revisorerna har granskat revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013, tillstyrker den samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

 1. Val av ordförande för två år
  1. Avgående Sören Engström

Sören Engström valdes till ordförande för två år.

 1. Val av ordinarie styrelseledamöter för två år.
  1. Avgående Kjell Börjesson (programkommitté), Hans Danielsson

Kjell Börjesson (programkommitté), Hans Danielsson valdes till ordinarie styrelseledamöter för två år.

 1. Val av styrelsesuppleant för ett år.
  1. Avgående Lars Ekberg

Lars Ekberg valdes till styrelsesuppleant för ett år.

14.  Val av två revisorer för ett år.

  1. Avgående Elisabet Stellin och Ove Wall

Elisabet Stellin och Ove Wall valdes till revisorer för ett år.

 1. Val av revisorssuppleant för ett år.
  1. Avgående Lennart Nykvist

Lennart Nykvist valdes till revisorssuppleant för ett år.

 1. Val av valberedning för ett år.
  1. Avgående Hans Carlsson

Hans Carlsson valdes till valberedning för ett år.

 1. Fastställande av årsavgift.

Årsavgiften beslutades vara oförändrad 150 kronor för år 2015.

 1. Övriga frågor.

Inga frågor.

 1. Mötets avslutande.

Ordförande för årsmötet, Lars Persson, tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet

Alo Kraner

 

Justeras

Pontus Myrberg                                            Lars Persson

  

Bilagor:

Verksamhetsberättelse.

Årsbokslut.


 

Ludvika Jazzklubbs årsmöte 2015-03-09

Deltagare: Sören Engström, Gunnel Engström, Lars Persson, Hans Danielsson, Hans Carlsson, Pontus Myrberg, Kjell Börjesson, Alo Kraner.

Mötets öppnande.

Ordförande Sören Engström önskade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

      Val av sekreterare för mötet.

Alo Kraner valdes till sekreterare för mötet.

 Val justeringsman för mötesprotokollet.

Hans Danielsson och Kjell Börjesson valdes att justera protokollet.

  Val av ordförande för mötet.

Sören Engström valdes till ordförande för mötet.

  Fastställande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

        Fråga om mötets behöriga utlysande.

Årsmötet ansågs behörigen utlyst i och med att den annonserats på hemsidan.

         Verksamhetsberättelsen.

Sören Engström redogjorde huvudpunkterna i verksamhetsberättelsen.

-          Styrelsens sammansättning.

-          Antal sammanträden.

-          Årsmötet.

-          Antal medlemmar har varit 67.

-          Hemsidan.

-          Föreningsstöd på 10 000 kronor.

-          Jazz i Dalarna.

-          Från Riksförbundet Svensk Jazz har Ludvika Jazzklubb erhållit 30 000  kronor.

-          Publikantalet har ökat på jazzarrangemangen.

-          Lokal för Jazzkvällar.

-          Samarbetsavtal med ABF.

-          Ung jazz.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

 Årsbokslutet.

Pontus Myrberg redogjorde den ekonomiska ställningen.

-          Inkomster 159 000 kronor. Varav medlemsavgifter 10 050 kronor.

-          Utgifter 182 000 kronor.

-          Kvar i kassan 71 449 kronor.

Årsbokslutet godkändes.

  Revisorernas berättelse.

Revisorerna har granskat revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014, tillstyrker den samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

  Val av kassör för två år.

Avgående kassör är Pontus Myrberg.

Pontus Myrberg omvaldes till kassör för två år.

Val av ordinarie styrelseledamöter för två år.

Avgående ledamöter är Lars Persson (v.ordf.,programkommitté) och Alo Kraner.

Lars Persson och Alo Kraner omvaldes till ordinarie ledamöter för två år.

Val av styrelsesuppleant för ett år.

Avgående styrelsesuppleant är Lars Ekberg.

Ove Andersson valdes till styrelsesuppleant för ett år.

Val av två revisorer för ett år.

Avgående revisorer är Elisabet Stellin och Ove Wall.

Elisabet Stellin och Ove Wall omvaldes revisorer för ett år.

Val av revisorssuppleant för ett år.

Avgående revisorsuppleant är Lennart Nykvist.

Lennart Nykvist omvaldes till revisorsuppleant för ett år.

Val av valberedning för ett år.

Avgående valberedning är Hans Carlsson.

Hans Carlsson omvaldes till valberedning för ett år.

Fastställande av årsavgift.

Årsavgiften beslutades vara oförändrad 150 kronor för år 2016.

Övriga frågor.

Lars Ekberg avgår efter lång tids deltagande i Ludvika Jazzklubbs styrelse. Som ett erkännande ber vi Lars komma och välja CD från Ludvika Jazzklubbs arkiv.

Mötets avslutande.

Ordförande Sören Engström tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

      Vid protokollet

Alo Kraner

     

      Justeras

Hans Danielsson                                        Kjell Börjesson

    

Bilagor.

Verksamhetsberättelse.

Arbetsfördelning inom LJK.


 

Ludvika Jazzklubbs årsmöte 2016-03-07

Deltagare: Sören Engström, Gunnel Engström, Lars Persson, Hans Danielsson, Hans Carlsson, Pontus Myrberg, Kjell Börjesson, Ove Andersson, Lasse Karlsson, Alo Kraner.

1.      Mötets öppnande.

Ordförande Sören Engström önskade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

2.      Val av sekreterare för mötet.

Alo Kraner valdes till sekreterare för mötet.

3.      Val justeringsman för mötesprotokollet.

Hans Danielsson och Kjell Börjesson valdes att justera protokollet.

4.      Val av ordförande för mötet.

Sören Engström valdes till ordförande för mötet.

5.      Fastställande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

6.      Fråga om mötets behöriga utlysande.

Årsmötet ansågs behörigen utlyst i och med att den annonserats på hemsidan.

7.      Verksamhetsberättelsen.

Sören Engström redogjorde huvudpunkterna i verksamhetsberättelsen.

-          Styrelsens sammansättning.

-          Antal sammanträden.

-          Årsmötet.

-          Antal medlemmar har varit 72.

-          Hemsidan har utvecklats ytterligare under året.

-          Föreningsstöd på 10 000 kronor.

-          Via Jazz i Dalarna har Ludvika Jazzklubb erhållit ett bidrag från Landstinget på 12 000 kronor.

-          Från Riksförbundet Svensk Jazz har Ludvika Jazzklubb erhållit 29 000 kronor.

-          Publikantalet har minskat på jazzarrangemangen med 114.

-          Lokal för Jazzkvällar.

-          Samarbetsavtal med ABF.

-          Ung jazz.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

8.      Årsbokslutet.

Pontus Myrberg redogjorde den ekonomiska ställningen.

-          Inkomster 127 430 kronor. Varav medlemsavgifter 12 150 kronor och entré 60 380 kronor samt bidrag 54 900 kronor.

-          Utgifter 136 237 kronor.

-          Kvar i kassan 62 737 kronor.

Årsbokslutet godkändes.

9.      Revisorernas berättelse.

Revisorerna har granskat revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015, tillstyrker den samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

10.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

11.  Val av ordförande för två år.

Sören Engström omvaldes till ordförande för två år.

12.  Val av ordinarie styrelseledamöter för två år.

Avgående ledamöter är Hans Danielsson och Kjell Börjesson.
Hans Danielsson och Kjell Börjesson omvaldes till ordinarie ledamöter för två år.

13.  Val av styrelsesuppleant för ett år.

Avgående styrelsesuppleant är Ove Andersson.
Ove Andersson valdes till styrelsesuppleant för ett år.

14.  Val av två revisorer för ett år.

Avgående revisorer är Elisabet Stellin och Ove Wall.
Elisabet Stellin och Ove Wall omvaldes revisorer för ett år.

15.  Val av revisorssuppleant för ett år.

Avgående revisorsuppleant är Lennart Nykvist.
Lennart Nykvist omvaldes till revisorsuppleant för ett år.

16.  Val av valberedning för ett år.

Avgående valberedning är Hans Carlsson.
Hans Carlsson omvaldes till valberedning för ett år.

17.  Fastställande av årsavgift.

Årsavgiften beslutades vara oförändrad 150 kronor för år 2016.

18.  Övriga frågor.

-          Ingemar Lissmyr fyller 90 år i höst och har komponerat 8 melodier till Västerdala Storband, som ska ha konsert lördagen 19/11 på Aveny för att hedra Ingemar. Mats Engström håller på att arrangera dessa melodier för storbandet. Gästsolist blir ”Kvarten” Axelsson. En anonym medlem kommer att bidra med 25 000 kronor ur egen kassa för att konserten ska bli av. Det är storstilat och generöst!

-          Moréns kvintett tisdag 21/6 på Piren.

-          Ingmari Lerström och Göran Israelsson torsdag 30/6 på Hammarbacken.

-          Kjell Berglunds trio. Utdelning av årets stipendium torsdag 21/7 på Hammarbacken.

-          Hemvändarjazz onsdag 10/8 på Gammelgården.

-          Pierre Swärd onsdag 25/1 2017.

-          Pengarna från konsertinträdena betalar vi in på Kassaservice. Det gör vi efter varannan konsert.

19.  Mötets avslutande.

Ordförande Sören Engström tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

      Vid protokollet

      

Alo Kraner

     

      Justeras

     

Hans Danielsson                                        Kjell Börjesson

     

Bilagor.

Verksamhetsberättelse.

Arbetsfördelning inom LJK.

Verksamhetsplan och Policy 2016.